A A A K K K
для людей із порушенням зору
Подільська районна рада
Одеська область

Регламент Подільської районної ради

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

 

Глава І. Загальні положення Стаття 1.

Районна  рада  є  органом  місцевого  самоврядування, що  представляє

спільні інтереси територіальних громад сіл,  селищ, міст (новоствореного) Подільського   району   в   межах   повноважень,   визначених   Конституцією

України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 2.

Діяльність  районної  ради  ґрунтується  на  колективному  вільному

обговоренні і  вирішенні питань, віднесених до  її  компетенції, законності, гласності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, відповідальності та звітності перед радою уповноважених нею органів, обраних чи призначених посадових осібширокому залученні громадян до управління  суспільними справами, реалізації волі виборців через своїх депутатів і безпосередню участь у формуванні і діяльності ради, взаємодії з трудовими колективами і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

Стаття 3.

Порядок формування і організація діяльності районної ради, її органів,

депутатів та  посадових осіб  визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також даним Регламентом.

Стаття 4.

Районна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як

двох третин депутатів від її загального складу. У разі, якщо до ради обрано менше  двох  третин  її  складу,  до  обрання  необхідної  кількості  депутатів

продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу районної ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за  наявності

більше  половини  депутатів  від  її  загального  складу.  Строк  повноважень ради - пять років.

Стаття 5.

Регламент, зміни і доповнення до нього приймаються районною радою

 

за пропозицією голови ради, постійних комісій, депутатів чи групи депутатів районної ради.

Глава ІІ. Сесії ради Стаття 6.

Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних

засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Першу сесію новообраної районної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше пяти осіб - представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени  тимчасової президії почергово  головують на  пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні

засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту ради. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної ради і питань, які плануються на її розгляд, формування органів ради, районна виборча комісія утворює  робочу  групу  з  числа  новообраних депутатів ради  і  враховує  її пропозиції. Робоча група припиняє свою діяльність після обрання голови ради. Пленарне засідання районної ради проводиться із застосуванням поіменного голосування.

Стаття 7.

Сесії ради проводяться гласно. У відкритих засіданнях можуть брати

участь народні депутати України, депутати обласної ради, представники органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, обєднань

громадян, уповноважені представники трудових колективів, працівники засобів масової інформації. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. На закритому пленарному засіданні ради має право бути присутнім місцевий прокурор, а також посадові особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання. Кількість і категорію осіб, які не є депутатами, що запрошуються на сесію, визначають депутати районної ради. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на сесію ради. Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобовязані утримуватися від схвалення чи незгоди. У разі невиконання цих вимог  вони  за  пропозицією  головуючого  на  сесії  рішенням  депутатів районної ради можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань. Гласність роботи ради забезпечується інформацією про її діяльність в друкованих засобах масової інформації та на радіомовленні, вебсторінці Подільської  районної  ради,  що  розміщена  на  веб-порталі  Подільського

 

району  та  повідомленнями в  інших  засобах  масової  інформації.  Редакції друкованих органів, телерадіокомпаній мають право акредитувати своїх представників при раді. Виконавчий апарат сприяє акредитованим представникам засобів масової інформації, заздалегідь повідомляє їх про час проведення і порядок денний сесії ради, засідань постійних комісій, знайомить їх з матеріалами, що підготовлені для депутатів.

Стаття 8.

1.Сесія  ради  скликається головою ради  в  міру необхідності, але  не

менше одного разу на квартал, в окремих випадках сесія може бути скликана у вихідний день із зазначенням часу.

2.  У  разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості  ним  скликати  сесію  ради,  сесія  скликається  заступником голови районної ради. У цих випадках сесія скликається: відповідно до доручення голови районної ради; якщо голова районної ради без поважних

причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною третьою цієї статті, якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені Законом.

3.Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, а також за пропозицією голови районної державної адміністрації.

4.У разі, якщо голова ради або заступник голови ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу субєктів, зазначених у частині третій цієї статті, сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

5.Рішення про скликання чергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії.

6.Сесію відкриває і веде голова районної ради. У випадку, передбаченому частиною другою цієї статті - заступник голови ради. У випадку,  передбаченому частиною  третьою  цієї  статті  сесію  відкриває  за дорученням  групи  депутатів,  з  ініціативи  якої  скликана  сесія,  один  з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів ради.

Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

7.Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою районної ради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації.

8.Не пізніш як на другій сесії затверджується Регламент районної ради, а також положення про президію ради та про постійні комісії ради.

9.Протоколи сесій ради, прийняті нею рішення підписуються головою ради,   у   разі   його   відсутності   -   заступником   голови,   а   у   випадку,

 

передбаченому другою та третьою частинами цієї статті, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

10.Проекти  порядку  денного,  рішень  районної  ради  та  допоміжні матеріали надаються депутатам у друкованому або електронному вигляді (на

e-mail депутата ради) для попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій ради.

Стаття 9.

1.   Для   розгляду  невідкладних  питань  чи   надзвичайних  ситуацій

скликається позачергова сесія ради.

2. Позачергова сесія скликається головою ради за власною ініціативою, за ініціативою не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

3. Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії  подаються  в  письмовій  формі  голові  ради  з  переліком

питань, що пропонуються для розгляду.

4. Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії доводиться до відому депутатів і населення не пізніш як за три дні до її

відкриття, а у виняткових випадках - за один день.

5. Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.

Стаття 10.

Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за годину

до відкриття засідання ради. При необхідності реєстрація також може проводитися перед голосуванням і після перерви перед кожним засіданням ради. У залі засідань, безпосередньо перед відкриттям пленарного засідання та після закінчення оголошеної перерви, проводиться реєстрація   кожного депутата особисто. Дані цієї реєстрації є підставою для початку роботи пленарного засідання районної ради. У разі, якщо депутат не встиг своєчасно зареєструватися, він зобовязаний зробити це через секретаріат. Секретаріат пленарного засідання ради передає дані про додаткову реєстрацію депутатів

головуючому.  У  протилежному випадку  вважається,  що  депутат  участі  у голосуванні не бере. Інформація про присутність депутатів на пленарному засіданні районної ради, реєстрація та  результати поіменного голосування розміщується на офіційному сайті районної ради.

Стаття 11.

1. Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вноситися

головою ради, постійними комісіями, депутатами, районною державною адміністрацією. Рада затверджує план роботи на наступний рік, в який вносяться основні питання для розгляду на сесіях.

2.   Проект   порядку   денного   сесії   готуються   головою   ради,   з урахуванням  пропозицій,  що  надійшли,  і  попередньо  розглядається  на

засіданні президії.

3.  Доповіді,  співдоповіді,  довідкові  матеріали  і  проекти  рішень  з питань,  що  вносяться  на  розгляд  ради,  готуються  постійними  комісіями,

депутатами,   районною   державною   адміністрацією,  що   їх   внесли,   або

 

комісією, яку утворює голова, президія районної ради, для підготовки конкретного питання.

4. При підготовці питань, що вносяться на розгляд ради, проводиться необхідна  перевірка  стану  справ  в  органах  ради,  на   підприємствах,  в

організаціях та установах. З найбільш важливих питань за рішенням ради вивчається думка виборців.

5. Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них в обовязковому порядку попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями.

6. Матеріали з питань, що пропонуються для розгляду на сесії, подаються  голові  ради  чи  його  заступнику не  пізніше,  як  за  10  днів  до відкриття чергової сесії з аналітичною доповідною запискою і проектом рішення.

7.  Після  реєстрації  і  розгляду  головою  ради  чи  його  заступником

матеріали передаються на розгляд постійній комісії чи кільком постійним комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення, про що повідомляється ініціатору.

8. Комісія розглядає пропозицію і проект рішення на своїх засіданнях у присутності того, хто ініціював розгляд даного питання. При необхідності комісія залучає до розгляду питання фахівців відповідної галузі. Комісія має

право вносити зміни до проекту рішень, а також підготувати свій проект рішення. За дорученням голови ради, його заступників, голови постійної комісії виконавчий апарат ради проводить попередню правову оцінку поданих матеріалів.

9. Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються головами відповідних комісій, заступниками голови ради, спеціалістом з правових питань виконавчого апарату ради, а з питань, які відносяться до компетенції районної державної адміністрації, заступником голови районної

державної адміністрації. Крім того, проекти рішень візуються в необхідних випадках керівниками установ та організацій, які забезпечують виконання даних рішень. У разі незгоди зазначених правових осіб з проектом рішення вони подають письмові висновки, а також зауваження, зміни та доповнення.

10. З врахуванням висновків комісії (комісій) голова ради приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії або мотивує його відхилення.

11.   Питання,   які   конче   потребують   розгляду   і   не   вимагають попередньої підготовки та  розгляду в  комісіях, за  рішенням ради можуть вноситися в порядок денний сесії під час її проведення.

12. Проекти рішень ради, при необхідності, за розпорядженням голови

ради можуть бути передані сільським, селищним, міським громадам   або в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення.

13.  Пропозиції з  уточнення порядку денного вносяться голові ради, його заступнику не пізніш, як за шість днів до початку роботи сесії.

 

14. Голова ради на сесії інформує депутатів про зміни та пропозиції до порядку денного. Якщо постійні комісії, депутатські групи чи депутати наполягатимуть   на   включенні   до   порядку   денного   відхилених   ним пропозицій, питання вирішується голосуванням.

15.   Порядок   денний   сесії   затверджується  радою   на   пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів, які беруть участь в роботі сесії. При необхідності, за пропозиції голови, заступника або депутата, вносяться зміни до порядку денного шляхом голосуваня більшості від загального складу.

16. Установити, що в період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів  України  з  метою  запобігання  поширенню на  території України коронавірусної хвороби (COVID-19) або інших епідемій чи стихійного лиха, пленарні засідання районної ради, засідання президії, постійних комісій районної   ради   можуть   проводитися   в   режимі   відеоконференції   або

аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування. Технічне забезпечення та  організація дистанційних засідань   покладається   на   виконавчий   апарат   районної   ради.   Порядок

проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

- можливість реалізації прав депутатів районної ради;

-  ідентифікацію  особи,  яка  бере  участь  у  засіданні  колегіального органу;

- встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання.

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до районного бюджету, інші

питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, повязаних з такими обставинами, процедурні питання та інші

питання, що потребують негайного розгляду. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів районної ради і населення не пізніше, як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання районної ради. Розпорядження про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті районної ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень ради із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата районної ради. Запис дистанційного засідання  є невідємною частиною протоколу засідання. Персональну відповідальність за підключення до відеоконференції або аудіоконференції несе кожен депутат районної ради особисто.

Стаття 12.

1. На час проведення сесії рада з присутніх депутатів обирає відкритим

голосуванням секретаріат сесії. Пропозиції щодо кількісного і персонального складу секретаріату вносить голова ради. Рішення про обрання секретаріату

 

сесії приймається більшістю присутніх депутатів.

2. Секретаріат організовує запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів, разом з головуючим дає розяснення з питань роботи

сесії тощо. При необхідності виконує обовязки лічильної комісії по підрахунку голосів при прийнятті рішень районної ради.

 

 

Стаття 13.

1.  До  робочої президії пленарного засідання районної ради  входять голова ради, його заступники.

2. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова ради або його заступник, а в разі неможливості чи відмови їх від виконання цих функцій - один з депутатів за рішенням ради. Після відкриття пленарного засідання ради та його закриття виконується Державний Гімн України. В приміщенні,

де проводиться пленарне засідання, поряд з Державним Прапором України розміщується Прапор району.

3.   Засідання   ради   розпочинається   як   правило   о   10-й   годині   і

закінчується о 14-й годині, включаючи перерву на 15 хвилин через дві години роботи, якщо радою не буде прийняте інше рішення.

4. На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного,

голова ради або його заступник в усній формі інформує депутатів про стан справ в районі, про роботу ради, депутатів, про реалізацію запитів депутатів та з інших питань, а також дає відповіді на запитання депутатів. Для інформації та на запитання і відповіді відводиться до 20 хвилин. Обговорення цих повідомлень не проводиться.

5. Пропозиції щодо призупинення роботи сесії вносяться головою, постійною комісією ради, депутатськими групами, депутатами. Рішення про час поновлення роботи сесії приймаються разом з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів присутніх на сесії депутатів ради. Вимога

групи депутатів про перерву в роботі сесії перед голосуванням по проекту рішення, з якого необхідні консультації, на час не більше 20 хвилин, задовольняється без голосування.

6. Головуючий на сесії:

-    забезпечує   дотримання   законодавчих   актів   України   і   цього

Регламенту;

- керує засіданням ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого порядку денного;

- надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок, у разі порушень виступаючими регламенту має право його попередити або позбавити слова;

- надає слово для виступу з обговорених питань особам, які запрошені на  сесію  і  записалися для  виступу.  При  цьому депутати мають право  на

першочерговість виступу;

-  при  необхідності  змінює  черговість  надання  слова  виступаючим

 

згідно з цим Регламентом;

- може за погодженням з депутатами продовжити час для виступів, а також мотивовано змінити їх черговість;

- оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає

депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим Регламентом;

- проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії, і оголошує його результати;

- дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам

сесії, працівникам виконавчого апарату ради;

- має право позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку;

- підписує протокол засідання сесії;

- організовує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатськими групами для  подолання  розбіжностей та  вирішення  інших

питань, що виникають в ході роботи сесії;

7. Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться державною мовою. Діловодство ведеться на державній мові.

Стаття 14.

1. Час для доповіді на сесії встановлюється в межах до 30 хвилин. В

окремих випадках цей  час  може  бути  збільшено.  Час  для  співдоповідей, інформацій - до 10 хвилин. Для виступів у дебатах надається до 7 хвилин, для внесення депутатського запиту, довідок, запитань, повторних виступів - до 3 хвилин. Для відповідей на запитання доповідачам відводиться до 10 хвилин, співдоповідачам - до 5 хвилин. За проханням депутатів для виступів з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хв. Перед завершенням роботи сесії відводиться час до 20 хв. для виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються. За вимогою депутата стосовно його заяви може прийматися протокольне доручення. Перед початком дебатів для кожного питання, виходячи з кількості бажаючих виступити, встановлюється граничний час. Після закінчення цього часу дебати припиняються, якщо рада не прийняла іншого рішення.

2. Прохання щодо надання слова для виступів в дебатах з обговорюваних питань подаються в секретаріат письмово. На записках секретаріат проставляє час надходження і передає їх головуючому на сесії.

3.  Депутатам, які виступають від  постійних комісій  і  депутатських фракцій та груп, слово надається обовязково до припинення дебатів.

4. Голова ради, його заступники, голова постійної і тимчасової комісії з питань своєї компетенції мають право взяти слово для виступу в будь-який

час, але не більше 5 хв. Продовження часу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.

5. Депутат з одного питання може виступити не більше двох разів. Допускається передача права на виступ іншій особі. Перед кожним виступом

 

депутат зобовязаний називати своє прізвище та імя. Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові неконкретні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій. У таких випадках головуючий зобовязаний попередити виступаючого. Після другого попередження він позбавляється слова і права для наступного виступу. Якщо оратор перевищив відведений йому для виступу час, виступає не по суті обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

6. При розгляді радою питань соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звітів про їх виконання обовязково заслуховуються доповіді, співдоповіді і проводиться їх обговорення.

7. З усіх питань державного, адміністративного, господарського і соціально-культурного будівництва, що розглядає рада, як правило, заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії чи кількох постійних комісій ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з

даного питання.

8. Дебати з обговорюваного питання припиняються за рішенням ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих взяти

участь  в  обговоренні  і  кількість  тих,  хто  виступив.  Після  припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хв. Депутатові після закінчення дебатів за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій. Депутати з обговорюваного питання можуть передати головуючому записки із своїми пропозиціями та зауваженнями, які додаються до  матеріалів сесії  і  розглядаються по  суті. Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь в обговоренні, за їх бажанням додаються до протоколу сесії. Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється головою ради.

 

 

Стаття 15.

1. З обговорюваних питань рада приймає рішення. Рішення ради не

повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству.

2. Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні.

3. Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання, не набрав необхідної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони

ставляться на голосування в порядку надходження. У випадку, коли жоден з проектів не набрав необхідної кількості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію у складі прихильників усіх проектів для вироблення компромісного варіанту. При необхідності для роботи узгоджувальної комісії може оголошуватися перерва в роботі сесії.

4. Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів і т.п., що приймаються, додаються секретаріату

сесії в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект  рішення  буде  прийнятий  за  основу.  Кожна  поправка  голосується

 

окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька поправок, то голосуються ті з  них,  прийняття чи  відхилення яких знімає питання про  інші поправки. Якщо автор поправки наполягає на виступі, головуючий надає йому слово часом до 3 хв. Після голосування усіх поправок голосується кожний пункт чи стаття, кожний проект рішення в цілому.

5. Головуючий на сесії має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою і у власній редакції ставити обговорюване питання на рейтингове голосування.

Стаття 16.

1. На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються

відкритим голосуванням. У випадках, передбачених Конституцією і законами України, цим Регламентом або за рішенням ради, проводиться таємне голосування, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх депутатів. На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, ухвалюються в режимі відкритого поіменного голосування. Після закінчення поіменного голосування його результати оголошує головуючий.   Результати поіменного   голосування   підлягають   обовязковому   оприлюдненню   та

надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Для проведення відкритого чи таємного голосування і визначення

його результатів, як правило, перша сесія нового скликання обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію більшістю присутніх депутатів.  Лічильна  комісія  із  свого  складу  обирає  голову  і  секретаря. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів її членів. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу виборних органів чи на керівні посади.

3. Перед початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів (чи від загальної кількості депутатів, чи від присутніх на

сесії депутатів) може бути прийнято рішення. Голосування з процедурних питань може проводитися без підрахунку голосів - за явною більшістю, якщо жоден  з  депутатів не  вимагає іншого. При  голосуванні з  одного питання кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні. Після остаточного підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування (рішення прийнято чи відхилено).

4. Таємне голосування обовязково проводиться при виборах голови, заступників голови районної ради, при розгляді персональних питань, крім випадків, визначених цим Регламентом.

5.   Час   і   місце   таємного  голосування,  порядок   його   проведення

визначається лічильною комісією згідно з цим Регламентом і оголошується головою лічильної комісії. Текст виборчого бюлетеня затверджується лічильною комісією. Видача  бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням. Бюлетені для таємного голосування є документами суворої

 

звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості. У разі, коли на посаду голови районної ради претендує кілька кандидатів, їх прізвища,   імена   та   по   батькові   вносяться   у   бюлетень   для   таємного голосування в алфавітному порядку.Праворуч проти прізвища кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після переліку прізвищ кандидатів зазначається «не підтримую жодного кандидата» і праворуч розташовується порожній квадрат. У бюлетень для таємного голосування по виборах заступника голови районної ради вноситься прізвище, імя, по батькові кандидата, праворуч проти нього розташовується порожній квадрат. Нижче цього зазначається «не підтримую кандидата» і праворуч розташовується порожній квадрат. У бюлетень для таємного голосування про проект рішення ради вноситься запис  «підтримую рішення» і праворуч - порожній квадрат, нижче - запис «не підтримую рішення» і праворуч проти цього запису порожній квадрат. На кожному бюлетені мають бути підпис голови лічильної комісії і печатка районної ради.

6. Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні,  для таємного  голосування,  визначається  місце  видачі  виборчих  бюлетенів  і

встановлюється виборча скринька таким чином, щоб депутати при підході до неї обовязково проходили через кабіни або окрему кімнату. Депутат предявляє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень і розписується у списку депутатів районної ради. Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні для таємного голосування чи окремій кімнаті. У  квадраті проти прізвища кандидата, за якого голосує депутат, робиться позначка «плюс» (+) або інше. У разі не підтримання кандидата (жодного з кандидатів) депутат робить позначку «плюс» (+) або іншу в квадраті проти слів «не підтримую кандидата» («не підтримую жодного з кандидатів»). Аналогічно заповнюється бюлетень при таємному голосуванні проекту рішення ради. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких поставлено більше, ніж одну позначку, в яких не поставлено жодної позначки.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування. Після доповіді лічильної комісії сесія ради затверджує протокол лічильної комісії про результати таємного голосування.

8. Відкрите голосування може проводитися поіменно, якщо на цьому наполягає більшість присутніх на сесії депутатів.

9. Депутат ради зобовязаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, відсутній при голосуванні, не має права подавати свій голос заочно чи пізніше.

10. При виявленні порушень в ході голосування його наслідки визначаються недійсними. У разі, коли при проведенні таємного голосування

по виборах голови районної ради по внесених до виборчого бюлетеня кандидатах  рішення  не  приймається  (за  кандидата  на  посаду  не  подано

 

більшості голосів від загального складу ради), проводиться повторне голосування по кандидатах, внесених до виборчого бюлетеня, які набрали найбільшу кількість голосів. Якщо рішення не прийнято і в даному випадку, то  депутати можуть прийняти рішення про оголошення перерви в  роботі пленарного засідання ради. Під час перерви робоча група з числа депутатів - представників політичних партій і їх блоків збираються на погоджувальну раду   для   визначення   подальшої   процедури   висунення   кандидатів   і проведення голосування та подають пропозиції з даного питання на затвердження ради.

11. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу депутатів, крім випадків, коли Конституцією і Законом України обумовлений інший порядок голосування, після  чого  підписується  головою  ради,  а  у  випадках,  передбачених  у пункті 10 статті 8 даного Регламенту - головуючим на сесії. За дорученням ради  прийняті  рішення  можуть  бути  доопрацьовані виконавчим  апаратом ради з внесенням стилістичних поправок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

12. Прийняте рішення ради в пятнадцятиденний строк розмножується і розсилається виконавчим апаратом ради постійним комісіям, районній державній  адміністрації,  відповідним  підприємствамустановам, організаціям, посадовим особам, громадам.

13.  Рішення ради  вступають в  силу з  моменту  прийняття, якщо  не встановлено   іншого   строку   їх   введення   в   дію.   Рішення   ради,   що передбачають адміністративну відповідальність за їх порушення, вступають в силу  через  десять  днів  після  їх  опублікування  в  пресі,  діють  протягом терміну, передбаченого в рішенні, але не більше строку повноважень ради.

14. Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради. Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної

постійної комісії.

15. Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, подані в письмовій формі голові сесії або в секретаріат, а також ті, що викладені у висновках постійних комісій, якщо вони не отримали вирішення на сесії, в пятнадцятиденний строк розглядаються головою ради і направляються відповідним державним і громадським органам, посадовим особам, які зобовязані в місячний строк розглянути ці пропозиції та зауваження  і  про  їх  результати повідомити безпосередньо депутатові або постійній комісії, а також раді.

16. Листи і звернення громадян, що надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

Стаття 17.

1. В протоколі сесії ради вказуються:

- назва ради, порядковий номер сесії /в межах скликання/ і дата проведення сесії;

 

- кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів; - порядок денний сесії;

- прізвище, імя депутатів, які виступили /для осіб, які не є депутатами

- посади/, а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали

запитання /письмово чи усно/ доповідачам;

- перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів, які проголосували за рішення, проти нього та утримались. Рішення ради з процедурних питань /про затвердження порядку денного, щодо припинення обговорень чи прийняття до відома довідок тощо/ заносяться до протоколу сесії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сесії;

 

2. До протоколу сесії додаються:

- тексти доповідей і співдоповідей;

- рішення, прийняті радою;

- письмові запити депутатів;

- письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на

 

 

- письмові інформації органів ради, що роздані депутатам на сесії;

- список реєстрації депутатів;

- список запрошених осіб.

3. Протокол сесії ради оформляється в місячний строк. Протокол сесії

 

ради підписується головуючим на сесії ради. За достовірність записів в протоколі сесії, своєчасне оформлення протоколу, інших матеріалів сесії несе відповідальність керівник виконавчого апарату ради.

Глава ІІІ.

Депутати, посадові особи ради

Стаття 18.

1.Повноваження депутата ради розпочинаються з моменту офіційного

оголошення  районною  виборчою  комісією  на   сесії  ради  рішення  про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день

першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

2.Депутат представляє інтереси територіальних громад, політичних партій,  які  його  висунули, має  всю  повноту прав,  що  забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обовязки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім

голови ради і його заступників, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

3. На час сесії, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється   від   виконання   виробничих   або   службових   обовязків   з

відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, повязаних з депутатською діяльністю, за рахунок районного

бюджету.

4.  Депутат зобовязаний брати  участь  у  роботі сесій  ради,  засідань

 

постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може підняти

питання про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

6.   Депутат   має   право   ухвального   голосу   з   усіх   питань,   що розглядаються на сесіях ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

7. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або

передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобовязані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою та про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

8. Якщо депутат допускає образливі висловлювання по відношенню до інших депутатів, або здійснює діїщо  протирічать правилам депутатської етики, рада має право на основі висновку постійної комісії районної ради з

питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, правоохоронної діяльності, свободи слова та інформації прийняти до нього такі міри впливу: попередження, попередження з повідомленням в засобах масової  інформації,  а  у  випадках  систематичних порушень  норм  етики  і моралі - порушити питання про дострокове припинення його повноважень.

Стаття 19.

1. Депутати можуть добровільно обєднуватися в депутатські групи за

чисельністю не менше 5 чоловік. Голова ради і його заступники не можуть входити до складу депутатських груп.

2. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу і виходу з неї депутатів визначаються Законом  України  «Про  статус  депутатів місцевих рад».

3. Для реєстрації депутатської групи голові ради подається підписана особисто депутатами письмова заява  про утворення групи, її назва, мета, додається поіменний список групи з визначенням осіб, яким доручено представляти групу в раді. Голова ради на початку чергової сесії ради зобовязаний зробити повідомлення про створення депутатської групи та її склад. З цього моменту група вважається зареєстрованою. При скороченні складу депутатської групи нижче встановленої чисельності /п.1/ голова ради оголошує про її розпуск.

4.  Зареєстрована  група  має  право  виступати  на  сесії  з  будь-якого питання порядку денного. Депутат, який виступає від групи, визначається самою групою завчасно, повідомляє про це секретаріат сесії, і має першочергове  право  виступу  після  виступів  представників  постійних  та інших комісій ради.

5. Депутатська група не має права виступати від імені районної ради.

6.   За   поданням   зареєстрованої   групи,   з   дозволу   голови   ради

 

підготовлені нею документи розмножуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані за три дні до початку роботи сесії.

7.  Групі  депутатів надається  можливість попереднього  обговорення питань, що вносяться на розгляд ради.

Стаття 20.

Депутати на основі єдності поглядів або партійного членства можуть

обєднуватися у депутатські фракції. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». Депутат може входити лише до однієї фракції. Рішення про обєднання депутатів у фракцію доводиться до відому депутатів ради головуючим на пленарному засіданні сесії ради. Забезпечення діяльності депутатських фракцій і груп покладається на  їх  очільників. Депутатські фракції, групи мають право: на  пропорційне представництво в  постійних та  тимчасових комісіях ради; попередньо обговорювати кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада; на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради; обєднувати зусилля з іншими фракціями для створення в

раді більшості чи опозицій, здійснювати інші права, передбачені законами

України.

Стаття 21.

1. Повноваження депутата ради припиняється достроково у випадках,

передбачених статтею 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

2. Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до районної виборчої комісії для прийняття рішення про проведення проміжних виборів депутата замість відкликаного, або заміщення депутата, обраного у багатомандатному виборчому окрузі.

3. Інформація про дострокове припинення повноважень депутата районної  ради  публікується  в  місцевих  засобах  інформації  та оприлюднюється на вебсторінці Подільської районної ради, що розміщена на

веб-порталі.

Стаття 22.

Голова   ради   обирається   радою   з   числа   її   депутатів   таємним

голосуванням. Повноваження голови ради і порядок його діяльності здійснюється  у  відповідності з  статтею  55  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування в Україні» і цим Регламентом.

Стаття 23.

Заступники голови ради обираються радою за поданням голови ради з

числа депутатів шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження відповідно до статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Глава ІV.

Постійні комісії районної ради

Стаття 24.

1. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів

 

для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови  і  членів  комісії.  Всі  інші  питання  структури  комісії  вирішуються

відповідною комісією.

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступники.

4.  Постійні комісії за  дорученням ради  або  за  власною ініціативою попередньо    розглядають    проекти    програм    соціально-економічного    і

культурного  розвитку,  бюджет  району,  звіти  про  виконання  програм   і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки   з   цих   питань,   виступають   на   сесіях   ради   з   доповідями   і

співдоповідями.

5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються  для  обрання,  затвердження,  призначення  або  погодження

відповідною радою, готують висновки з цих питань.

6. Постійні комісії за дорученням голови районної ради, вивчають діяльність  підзвітних  і  підконтрольних районній  раді  органів,  а  також  з питань, віднесених до відання районної ради, районної державної адміністрації, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм  власності та  їх  посадових осіб,  подають за  результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд районної ради, здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради.

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, обєднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії,у разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження  з  інших  причин  його  функції  здійснює  заступник  голови комісії або секретар комісії.

9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки   і   рекомендації.   Висновки   і   рекомендації   постійної   комісії

приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою  комісії,  а   в  разі  його  відсутності  -  заступником  голови  або

 

секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

11. Рекомендації постійних комісій підлягають обовязковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами,

яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до

відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями на спільних засіданнях. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних  комісій   визначається  цим   Регламентом  та   Положенням  про

постійні комісії, що затверджуються районною радою.

Глава V.

Тимчасові контрольні комісії

Стаття 25.

1. Рада у випадку необхідності створює тимчасові контрольні комісії.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів  з  урахуванням  пропозицій  постійних  комісій  для  здійснення

контролю   з   конкретно   визначених   радою   питань,   що   належать   до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву

та завдання, пер