A A A K K K
для людей із порушенням зору
Подільська районна рада
Одеська область

Правила внутрішнього трудового розпорядку

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження Правил внутрішнього

трудового розпорядку для працівників

виконавчого апарату Подільської районної ради

Відповідно до статті 43 Конституції України, пункту 10 частини 6, частини 7 статті 55, статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, встановлення загальних правил діяльності виконавчого апарату Подільської районної ради:

1. Затвердити правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Подільської районної ради (додаються).

2. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Караушу О. В. довести під розпис дані Правила до відома працівників виконавчого апарату районної ради.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                                                                                  Л. М. Білоус

2 січня 2018 року

№ 01/18

Додаток

до розпорядження голови районної ради

від 2 січня 2018 року № 01/18

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників виконавчого апарату Подільської районної ради

І. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Подільської районної ради (далі – Правила) відповідно до Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів діючого законодавства визначають трудовий розпорядок в Подільській районній раді.

1.2. Метою цих правил є визначення основних обов'язків голови та працівників виконавчого апарату Подільської районної ради (далі – працівники районної ради), зміцнення трудової дисципліни, ефективна організація праці, повне та раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці.

1.3. В Подільській районній раді трудова дисципліна ґрунтується на свідомому й сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці. Трудова дисципліна забезпечується створенням роботодавцем необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним і свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю. До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

1.4. Діяльність працівників виконавчого апарату районної ради ґрунтується на принципах:

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- верховенства права, демократизму і законності;

- гуманізму і соціальної справедливості;

- гласності;

- пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

- рівних можливостей доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки;

- професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

- підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за порушення дисципліни і неналежне виконання своїх службових обов'язків;

- дотримання прав місцевого самоврядування;

- правової і соціальної захищеності посадових осіб місцевого самоврядування;

- захисту інтересів відповідної територіальної громади;

- фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету;

- самостійності кадрової політики в територіальній громаді.

1.6. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил, вирішує голова районної ради в межах наданих йому чинним законодавством повноважень.

ІІ. Порядок прийняття, переміщення та звільнення працівників

2.1. Прийняття, переміщення та звільнення посадових осіб здійснюється відповідно до статей Кодексу законів про працю України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про запобігання корупції».

2.2. Прийняття та звільнення з посад працівників районної ради здійснюється:

- на посаду голови, заступника голови районної ради шляхом обрання районною радою;

- на посаду керуючого справами виконавчого апарату районної ради, керівників відділів та інших працівників виконавчого апарату районної ради шляхом призначення головою районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Особи, які вперше призначаються (обираються) на службу в органах місцевого самоврядування, приймають Присягу посадової особи місцевого самоврядування відповідно до статті 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.3.Для оформлення трудових відносин громадяни зобов'язані подати:

• заповнену особову картку (форма П-2 ДС);

• дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

• копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

• декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;

• копію документа, який посвідчує особу;

• копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

• медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;

• письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

• письмову згоду на обробку персональних даних.

Особи, які працюють у виконавчому апараті районної ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

2.4.Прийом на роботу оформляється розпорядженням голови районної ради, з яким знайомлять працівників.

2.5.Сторонами може бути обумовлене випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути обумовлена в розпорядженні про призначення на посаду строком до шести місяців.

2.6.Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведення його в установленому порядку на іншу роботу керівництво районної ради зобов'язане:

- роз'яснити працівникові його права й обов'язки та істотні умови праці;

- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією під розпис;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

2.7. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з діючою Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на головного спеціаліста (з питань кадрової роботи) виконавчого апарату районної ради.

2.8. Працівник має право розірвати трудові відносини за своєю ініціативою, попередивши районну раду письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а керівництво районної ради відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов'язане в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок.

Записи про звільнення до трудової книжки повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства України та з обов'язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

2.9. Розірвання трудових відносин з ініціативи керівника допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.10. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також в разі:

- відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги;

- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;

- неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;

- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

- досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

2.11. Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржене посадовою особою місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом.

2.12. Перевибори голови районної ради не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату районної ради, крім працівників патронатної служби.

2.13. Припинення трудових відносин для працівників виконавчого апарату районної ради оформляється розпорядженням голови районної ради.

ІІІ. Основні права і обов'язки працівників

виконавчого апарату районної ради

3.1.Працівники виконавчого апарату районної ради мають право:

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

- на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

- на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист;

- отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов'язків;

- у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження ними служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозри щодо них;

- захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

3.2.Працівники виконавчого апарату районної ради зобов'язані:

- додержуватися Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування, забезпечувати відповідно до їх повноважень ефективну діяльність районної ради;

- додержуватися прав та свобод людини і громадянина;

- зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу інформацію яка згідно з законом не підлягає розголошенню;

- постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

- сумлінно ставитися до виконання службових обов'язків, проявляти ініціативу і творчість у роботі;

- шанобливо ставитися до громадян та їх звернень до районної ради, турбуватися про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет районної ради та посадових осіб місцевого самоврядування;

- не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування і держави.

3.3. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії.

3.4. Суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, кабінетах та у місцях загального користування).

3.5. Працівники несуть також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

3.6. Коло обов'язків, які виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією або посадою, визначається положеннями про відділи виконавчого апарату районної ради та посадовими інструкціями, затвердженими головою районної ради.

ІУ. Основні обов'язки керівництва

виконавчого апарату районної ради

4.1. Керівництво апарату райради зобов'язане :

- при призначенні на посаду роз'яснити працівникові його права і обов'язки, проінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

- належним чином організовувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;

- затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;

- забезпечити здорові та безпечні умови праці;

- контролювати виконання працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

- неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;

- виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів; у разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або не робочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

- постійно вдосконалювати організацію роботи виконавчого апарату районної ради, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників;

- створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників.

У. Робочий час і його використання. Час відпочинку

5.1. Нормальна тривалість робочого часу районної ради не може перевищувати 40 годин на тиждень. Встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою, неділею.

5.2. Робочий день працівників виконавчого апарату починається о 8 годині ранку та закінчується щодня, крім п'ятниці, о 17.00; в п'ятницю робочий час закінчується о 15.45. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.3. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування з 12.00 до 12.45. Перерва не включається в робочий час.

5.4. Надурочна робота та робота у вихідні, святкові дні, як правило, не допускаються. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні проводиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством України, за розпорядженням голови районної ради.

Робота у святкові, неробочі та вихідні дні компенсується у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Для виконання невідкладної роботи працівники зобов'язані за розпорядженням голови районної ради з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні.

5.5. Працівникам виконавчого апарату районної ради надаються (основна і додаткові) відпустки із збереженням на цей період місця роботи та посади і заробітної плати.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.

Працівникам – посадовим особам місцевого самоврядування надається основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку. В разі наявності стажу служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років посадовій особі місцевого самоврядування надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років в органах місцевого самоврядування тривалістю до 15 календарних днів у порядку, встановленому законодавством України.

Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України.

Додаткові оплачувані відпустки посадовим особам місцевого самоврядування надаються одночасно із щорічною відпусткою або за згодою сторін окремо від нього.

5.6. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою районної ради на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності виконавчого апарату районної ради, особистих інтересів працівників та можливості їх відпочинку.

Графік доводиться до відома всіх працівників виконавчого апарату районної ради.

5.7. Надання відпусток працівникам виконавчого апарату районної ради оформляється розпорядженням голови районної ради.

5.8. За розпорядженням голови районної ради працівники можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається їм в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

5.9. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантури надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.

УІ. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За сумлінне та успішне виконання трудових обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці та за інші досягнення в роботі застосовуються такі заохочення:

- оголошення подяки;

- преміювання;

- нагородження Почесною грамотою;

За виконання особливо відповідальних завдань працівнику, на якого поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

6.2. Заохочення оголошуються розпорядженням голови райради та заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.

УІІ. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. Порушення трудової дисципліни або невиконання чи неналежне виконання без поважних причин працівником покладених на нього трудових та службових обов'язків, порушення посадовою особою місцевого самоврядування обмежень, пов'язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також вчинок, що порочить його як посадову особу місцевого самоврядування або дискредитує районну раду, є підставою для застосування до працівника одного з таких заходів дисциплінарного стягнення:

-догана;

-звільнення.

Можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

7.2. Звільнення може застосовуватися за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього посадовою інструкцією чи цими правилами, якщо до нього раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення за прогул ( у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом дня).

7.3. До застосування дисциплінарного стягнення порушники повинні надати письмове пояснення. Відмова працівника дати письмове пояснення не може бути перешкодою для стягнення.

7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується керівництвом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення без врахування часу відсутності працівника на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладе пізніше шести місяців від дня вчинення проступку.

7.5. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. Повне або часткове позбавлення премії може проводитися незалежно від дисциплінарного стягнення.

7.6. Під час вибору виду стягнення повинні бути враховані ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок.

7.7. Дисциплінарні стягнення застосовуються головою районної ради та оформлюються розпорядженням, яке оголошується працівникові під розпис.

7.8. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення до працівника не буде застосоване нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе сумлінним працівником, дисциплінарне стягнення може бути зняте до закінчення терміну його дії.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення та матеріальне стимулювання до працівника не застосовуються.

Керуючий справами районної ради                                               О. В. Карауш

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь